Tilladelser til fremstilling af våben og ammunition

Indre. Dog kræver armbrøster og slangebøsser    https://www.militariaweb.dk/  tilladelse
hardball- og paintballvåben
indstikningspatroner med en kaliber på four,5 mm eller mindre, og slagteapparater, der udelukkende kan anvendes til slagtning
2. Ammunition til skydevåben, derunder også patronhylstre, tændskruer, fænghætter, brandrør og projektiler

Følgende kan canine fremstilles uden tilladelse:

ammunition til luft – og fjederbøsser
ammunition, der hører til indstikningspatroner af kaliber ikke over four,5 mm, med kugleformet projektil og patronlængde ikke over 12 mm, og ammunition, der udelukkende kan anvendes til slagteapparater
three. Håndgranater, bomber, miner og lignende våben, der virker ved en gennem eksplosion fremkaldt trykvirkning eller udslyngning af smålegemer

four. Patroner, ampuller og spraydåser samt lignende genstande, der ved spredning af stoffer er beregnet til at virke skadevoldende, bedøvende eller irriterende i kortere tid efter eksponeringen

five. Eksplosivstoffer (eksplosive stoffer og eksplosivstofholdige genstande). Pyrotekniske artikler er dog ikke omfattet af våbenloven, guys af fyrværkeriloven.

6. Armbrøster og slangebøsser

7. Signalvåben og kombinerede gasoline- og signalvåben

8. Lyddæmpere, såfremt de er konstrueret til montering på skydevåben

9. Optisk elektroniske sigtemidler med lysstråle eller med elektronisk lysforstærknings- eller infrarødt udstyr, såfremt de er konstrueret til montering på skydevåben eller armbrøster

Laservåben

Det følger af våbenbekendtgørelsens § 19, at det er forbudt at fremstille laservåben, der er særligt beregnet til som eneste eller som en af flere våbenvirkninger at forårsage everlasting blindhed på ubeskyttede øjne.

Hvilken myndighed udsteder fremstillingstilladelsen?

Ansøgning om tilladelse til fremstilling af våben med mere i henhold til våbenloven behandles af Justitsministeriet. Der er canine politiet, der behandler ansøgninger om tilladelse til fremstilling af projektiler og genopladning af ammunition.

Ansøgninger, der behandles af Justitsministeriet

Ved ansøgning om fremstillingstilladelse anvendes der ikke ansøgningsblanket, guys en ansøgning skal indeholde tekniske oplysninger om, hvad man ønsker at fremstille, samt om hvordan og hvor fremstillingen skal foregå. Derudover skal det oplyses, hvad våbnet skal bruges til efter endt fremstilling. Samtlige personer, som skal deltage i produktionen, eller som i øvrigt får adgang til de pågældende våben skal deliver skriftligt samtykke til, at Justitsministeriet indhenter oplysninger fra politiet om deres personlige forhold og hidtidige vandel, jf. Våbenbekendtgørelsens § 48.

Ansøgningen skal sendes til jm@jm.Dk eller pr. Put up til Justitsministeriet, Forebyggelseskontoret, Slotsholmsgade 10, 1216 København K.

Samtykket kan søges thru denne blanket, som udfyldes og underskrives.

Ansøgninger, der behandles af politiet

Ansøgninger om tilladelse til fremstilling af projektiler eller til genopladning af ammunition behandles af politiet. Du kan læse mere her.

Fremstilling af kemiske, biologiske, radiologiske eller nukleare våben og fremføringsmidler

Våbenlovens § five og § 7 c indeholder særlige regler om kemiske, biologiske, radiologiske eller nukleare våben og fremføringsmidler.

Ifølge våbenlovens § five er det forbudt at indføre, udføre, transportere, erhverve, overdrage, besidde, bære, anvende, fremstille, udvikle eller med henblik på udvikling at forske i kemiske, biologiske, radiologiske eller nukleare våben og fremføringsmidler, der er specielt udformet eller modificeret til sådanne våben. Det samme gælder dele, der er specielt udformet eller modificeret til at indgå i sådanne våben og fremføringsmidler.

Justitsministeren kan i særlige tilfælde dispensere fra forbuddet i våbenlovens § 5.

Efter våbenlovens § 7 c er det forbudt at yde teknisk bistand uden for EU vedrørende kemiske, biologiske eller nukleare våben og missiler, der er specielt udformet eller modificeret til fremføring af sådanne våben. Forbuddet omfatter enhver shape for teknisk bistand i forbindelse med reparation, udvikling, fremstilling, samling, prøvning, vedligeholdelse eller enhver anden form for teknisk service. Teknisk bistand kan tage form af instruktion, oplæring, overførsel af driftskendskab eller konsulentservice.

Forbuddet omfatter canine ikke teknisk bistand, der ydes i de lande, som efter Rådets forordning om en fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse er omfattet af EU’s fællesskabsudførselstilladelse, eller teknisk bistand i form af overførsel af facts, der er frit tilgængelig for offentligheden, eller som vedrører grundforskning.

Justitsministeren kan dispensere fra forbuddet i våbenlovens § 7 c.

Ansøgninger om dispensation fra våbenlovens § 5 eller § 7 c sendes til jm@jm.Dk eller pr. Publish til Justitsministeriet, Forebyggelseskontoret, Slotsholmsgade 10, 1216 København K.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *